1.  Att skjuta salut

Att skjuta salut är kul, men du som skytt är även ansvarig för säkerheten. Innan du börjar ladda så läs medföljande broschyr. På den här sidan finns en förenklad  beskrivning av hur en salutskjutning går till och det finns även en del säkerhetsregler samt tips. Använd en kanon av hög kvalitet som är avsedd för ändamålet. Kontrollera att fänghålet är rent och att det är anpassat till medföljande stubin. Tillse att eldröret är fritt från främmande föremål. Applicera lämplig skyddsutrustning, exempelvis hörselskydd. Säkerställ att eld, glöd och rökdon ej finns nära kanonen eller dina salutskott. Ställ kanonen på ett lämpligt underlag och rikta mynningen i ofarlig riktning.

Vill du veta hur Försvarsmakten gör så kan du läsa i deras reglemente här!

Gör så här för att skjuta:
 1. Hitta en lämplig plats utomhus för att skjuta salut och gör en bedömning av de risker som finns. Skjut inte inomhus. 
 2. För in stubinen genom fänghålet. Fänghålets diameter bör vara cirka 2.5-3.5 mm. Stubinen ska föras in så långt att dess ände träffar botten av kanonens eldrör. Titta in i eldröret om du är osäker. Du ska se stubintråd i botten av eldröret.
 3. När stubinen är på plats förs salutskottet in genom eldrörets mynning med den svarta änden först. Stå inte framför mynningen vid laddning. Pressa försiktigt salutskottet mot stubinen med exempelvis en träpinne. Skottet ska ha kontakt med stubinen. Det är en fördel om kanonen har viss elevation, det vill säga pekar uppåt med mynningen. Titta inte in i eldröret i samband med eller efter laddning!
 4. När skottet når eldrörets botten är kanonen laddad och klar för avfyrning (se videon). Kanonen bör nu inte flyttas eller justeras eftersom att skottet eller stubinens läge kan rubbas. Om kanonen rubbats ska skottets läge åter säkerställas.
 5. Innan du tänder stubinen så kontrollera att det inte finns människor eller djur inom riskområdet
 6. Stubinen tänds med en tändsticka eller en tändare. Stubinen avger gnistor och ett väsande ljud och den brinner med cirka 10 mm/sekund. Ett ögonblick efter att gnistorna försvunnit (stubinen brinner ner i fänghålet) så tänds salutskottet och kanonen avfyras.


Grattis! Du har skjutit salut. Hoppas att det blev som du tänkt. 

2.  Säkerhet

Salutskotten är lösa skott  tillverkade för användning utomhus i en för ändamålet avsedd salutkanon. All annan användning är förbjuden. Salutskott är vid användande och hantering enligt vår bifogade beskrivning att betrakta som en pyroteknisk produkt kategori P1, vilken ej kräver licens eller särskild utbildning för användning i Sverige. Det finns dock en åldersgräns på 18 år för hantering och användning av pyroteknik P1.

Lägg aldrig i föremål i eldröret efter att kanonen laddats med ett salutskott. Om du gör det blir din salutkanon ett livsfarligt vapen och du riskerar att skada någon allvarligt. En salutkanon med ett föremål i eldröret faller under vapenlagen. 

Salutkanoner skapar ljud, tryck, rök, värme, glöd och fragment (kaststycken). Den största risken för påverkan är rakt framför mynningen. Upprepade provskjutningar med salutskott i kaliber upp till 32 mm har föranlett en rekommendation om ett riskavstånd på minst 35 meter framför mynningen och minst 10 meter runt kanonen bakom mynningen. Det är dock skyttens ansvar att beakta lokala förutsättningar och den aktuella kanonens egenskaper. Större riskområde kan behövas i en miljö med hus, förekomst av barn, förekomst av djur, torr vegetation, föremål som skapar eko, terrängen med mera.

Tillse att det inte finns eld, glöd, gnistor eller heta föremål nära kanonen eller salutskotten. Rökning förbjuden. 

Om du av någon anledning bestämmer dig för att transportera produkten så är den att betrakta som ”farlig gods” och det finns ett omfattande regelverk (ADR-S) som styr hur detta ska gå till. Tänker du ta med produkten på en färja, ett tåg eller på ett flygplan så rådfråga behörig personal i förväg. Mer information finns på MSB websida.  Sök på ”explosiva varor”.

Skulle du få eldavbrott (klick) så ska du vänta minst 15 minuter innan plundring sker. Plundra kanonen enligt anvisningar i broschyren. 

RISKAVSTÅND

3.  Förvaring

 • Salutskott och stubiner ska förvaras i normal rumsmiljö. Det innebär en temperatur på cirka 18-22 grader och en luftfuktighet på cirka 30-70%. 
 • Förvara salutskotten i dess originalkartong med varningsetikett. 
 • Salutskott och stubiner ska förvaras så att personer under 18 år och obehöriga ej kan få åtkomst till dem. 
 • Salutskott med en sammanlagd krutvikt (NEQ) om 200 gram får förvaras utan tillstånd från MSB. 
 • Salutskotten har sannolikt inget "bäst före-datum", men vi rekommenderar användning inom tre år efter mottagande. 
 • Fukt och väta förstör salutskott och stubiner!

4.  Testning och kvalitet

Vi testar cirka 5% av alla skott som vi tillverkar. Vi använder olika salutkanoner, exempelvis Vasakanonen och Stafsjö bruk, men vi har även ett flertal andra olika testkanoner tillverkade i stål och mässing. Vi har idag ca 15 stycken kanoner i olika kalibrar och piplängd för att vi ska kunna försöka garantera att skotten fungerar. Det finns troligen minst 100 olika kombinationer av kaliber, piplängd och material så det är omöjligt att testa allt, men vi tror att våra salutskott ska funka till de flesta kanoner. Här kan du läsa om våra kanoner. 

Förutom egen testning så genomförs oberoende tester av ett provningsinstitut i Österrike. Testningen sker enligt EU-bestämmelser för att säkerställa både produkt och produktion. Våra salutskott har klarat alla tester:

 • Registration nr 2463-P1-0067
 • EU Type Examination nr PIP14-P1-0067

Testkanon för att prova och observera tändning av skott. 

5.  Felsökning

Klickskott (kanonen avfyras inte)

Skotten har ingen inbyggd tändare som exempelvis ett hagelskott. Tändningen sker när en gnista från stubinen träffar salutskottets tändyta. Krutet antänds lätt när det är torrt. 

Vi har endast råkat få klick vid något av följande tillfällen:

 • Skottet eller stubinen är fuktiga, 
 • Stubinen är inte rätt monterad, 
 • Skottet har inte kontakt med stubinen. 

Om du följer instruktionerna ska det normalt  inte gå att få klickskott. Om du trots allt får klickskott så vänta minst 15 minuter innan du påbörjar plundring av skott. Under tiden du väntar är kanonen att betrakta som "aktiv" och riskområdet ska respekteras. Följ anvisningarna i manualen

Utebliven eller dålig knall

Vid särskilda tester har vi vid enstaka tillfällen råkat ut för att skottet efter antändning gett en mindre knall och mest rök och eld. Detta har hänt när vi exempelvis har gjort tester med fuktiga skott. Då kan krutets brinnhastighet minska vilket leder till minskad eller utebliven knall. Vi har dessutom gjort tester med stora avvikelser i kaliber. Det som kan ske är att trycket inte byggs upp tillräckligt för att ge en knall. Vid för trångt eldrör eller fänghål  kan det hända att skottet pressas ut ur kanonen av gaser från stubintråden och tändytan så att skottet brinner upp utanför eldröret. 

Vi har endast råkat ut för detta vid något av följande tillfällen:

 • Skottet är fuktigt, 
 • Skottets kaliber passar inte till kanonen,  
 • Kanonens mynning pekar brant nedåt. 

Om du följer instruktionerna och använder rätt kombination av skott och kanon så ska normalt ingen felfunktion kunna hända. Vi lämnar ingen garanti för att en viss kaliber på skott ska passa till en särskild kanontyp eftersom att det finns så stora variationer i eldrörens kvalitet och tolerans. Följ anvisningarna i manualen. 

En salutkanons uppbyggnad
Några av våra salutkanoner vid en testskjutning.  Klicka här för att läsa om våra kanoner

Om kanonen saknar fänghål: Om din salutkanon saknar fänghål kan du prova att borra ett. Jag brukar borra med ett 3.5 mm borr. 

 • Beakta att risken för att borra snett eller att bryta borret. Det kan finnas hårda partier i gjutgodset som försvårar borrning. 
 • Ett för litet hål försvårar laddning och kan göra så att skottet pressas ut ur eldröret.
 • Ett för stort fänghål gör att tryck läcker ut "bakvägen" vilket kan minska "knall".
 • Använd om möjligt en pelarborrmaskin så att du kan borra stabilt och rakt. 
 • Mät eldrörets djup och försök att borra så att fänghålet hamnar så nära eldrörets botten som möjligt. (se bilden ovan på genomskuren kanon)

6.  Datablad/Safety sheet

 

7.  Etikett

©Text och bilder får ej kopieras utan tillstånd.